ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ภาษา :
   Home


   หน้าแรก
   เกี่ยวกับศูนย์
   คณะกรรมการศูนย์ฯ
   สมาชิกของศูนย์ฯ
   การบริการของศูนย์ฯ
   บริการวิชาการ
   ระเบียบ/ประกาศ
   ติดต่อเรา


   DOWNLOAD


   โลโก้ศูนย์ฯ
   แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุน
   ประกาศ
   แบบฟอร์มอื่นๆ
  

   Link หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU
   รายละเอียด

เงื่อนไขและแนวการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาที่ขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ : Conditions and guidelines for students applying for thesis scholarships

เงื่อนไขและแนวการปฏิบัติ

สำหรับนักศึกษาที่ขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

1. เงื่อนไข

        1.1      ผลสัมฤทธิ์ของวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับทุน

 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยใน

      วารสารวิชาการในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า TCI  (บทความภาษาอังกฤษ)  หรือในฐานข้อมูล  

    SCOPUS หรือ ISI

 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยใน

     วารสารวิชาการในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า TCI กลุ่ม 1 หรือตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในเอกสาร 

    ประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ

 1.    นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องระบุชื่อทุน แหล่งทุน และปีที่ได้รับทุน ไว้ในกิตติกรรมประกาศ

   ของวิทยานิพนธ์และผลงานอื่น เช่น บทความวิจัยในวารสารวิชาการและเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)

     1.3   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องมีการระบุชื่อทุนหรือสมาชิกศูนย์ ที่ตำแหน่งดังนี้

               * (เครื่องหมายดอกจันที่ 1 : ชื่อเรื่อง)

                ระบุดังนี้ ...ทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน

               (หรือ หากผู้เขียนคนใดคนหนึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ฯ ให้ระบุชื่อผู้เขียนเพิ่ม)

                ระบุดังนี้... สมาชิกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน

      1.4   สื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น  Pocket book,VDO  ให้ระบุชื่อศูนย์ไว้ที่ด้านหน้าปกของสื่อ

2.   วิธีการยื่นขอรับทุน

      2.1   นักศึกษาส่งเรื่องโครงการวิจัยที่จะขอทุน (แบบฟอร์มสามารถโหลดได้ที่  https://reqw.kku.ac.th)

        2.2   ส่งเอกสารให้ ผอ.ศูนย์ฯ  พิจารณาและตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตามเกณฑ์การขอทุนหรือไม่

       2.3   ถ้าเอกสารอนุมัตินักศึกษาสามารถเซ็นสัญญาทุนได้ (แบบฟอร์มสามารถโหลดได้ที่ https://reqw.kku.ac.th)

        2.4   ช่วงระยะเวลาพิจารณาการอนุมัติทุนประมาณ  1-2  สัปดาห์

3.    การทำสัญญา

        3.1   เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติทุนแล้วให้ทำสัญญาภายใน  3-5  วันทำการ

3.2    นักศึกษาต้องกรอกข้อความในสัญญารับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำ

            วิทยานิพนธ์ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน  ฉบับลงลายมือชื่อจริง

                  จำนวน 1 ฉบับ ส่งภายใน 3-5 วันทำการ

4. การจ่ายเงินทุน

4.1   ศูนย์วิจัยฯ  จะจ่ายเงินทุนแต่ละงวดโดยนักศึกษาต้องมารับเอง

4.2     จ่ายเงินทุนงวดที่ 1 ซึ่งจะจ่ายให้ร้อยละ 50 ของเงินทุนที่นักศึกษาได้รับ

4.3     จ่ายเงินงวดที่ 2  ศูนย์ฯ  จะจ่ายเงินทุนอีกร้อยละ 50 ให้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ทำการตีพิมพ์บทความวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด และความเรียบร้อยของชุดเอกสารหลักฐานการใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) ที่นำส่ง  

 

**เอกสารประกอบการรับเงินทุนวิจัย และ นำเสนอผลงานวิชาการ  (Documents received)

1. สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ID Card จำนวน 1 ชุด

 

2. บัตรนักศึกษา (กรณีนักศึกษาต่างชาติ ) Student Card 1 ชุด

 

3. หนังสือเดินทาง( กรณี นักศึกษาต่างชาติ) Passport 1 ชุด

 
 

5. การส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

        การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุกๆ 6 เดือน  (แบบฟอร์มสามารถโหลดได้ที่ https://reqw.kku.ac.th)  

ไม่ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ใบเสร็จ)

6.    การใช้จ่ายเงินทุน

        6.1      นักศึกษาสามารถใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ได้ดังนี้

                    1.  ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุวิทยาศาสตร์/วัสดุทางการแพทย์

                    2.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ /เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิจัย ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 1 ปี

                    3.  ค่าถ่ายเอกสาร ให้ระบุชื่อเรื่องที่ถ่ายเอกสาร,จำนวนที่ถ่ายและราคาต่อหน่วย

 • -  ปริญญาโท                                         เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท
 • -   ปริญญาเอก                               เบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท

                    4.  ค่าภ่ายเอกสาร/จัดทำแบบสอบถาม / เครื่องมือการวิจัย โดยระบุ

                                -  ชื่อแบบสอบถาม

                                -  จำนวนชุด

                                -  จำนวนหน้า

                                -  จำนวนเงิน

                                เช่น แบบสอบถาม 100 ชุดจำนวน 10 หน้า หน้าละ 0.50 บาท

                                      = (100 x 10 x 0.50) เป็นเงิน ............. บาท

                    5.     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกลุ่มตัวอย่างเบิกได้ในอัตราไม่เกิน 30 บาท/คน/ครั้ง

 1. ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ในอัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/ครั้ง
 2. จำนวนครั้งในการเบิก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(โดยจะต้องแนบรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม , อาหารกลางวัน)

 • ปริญญาโท                เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดการวิจัย
 • ปริญญาเอก               เบิกได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ตลอดการวิจัย
  1. การเบิกค่าเดินทางในการเก็บข้อมูลและค่ายานพาหนะ เพื่อดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงวิจัย

           ที่ได้เสนอขอทุน อาจเบิกได้โดยคำนึงถึงความประหยัดและประสิทธิภาพ ดังนี้

            1)  พาหนะส่วนตัว  สามารถเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ดังนี้

                            1.1.  รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ  4  บาท

                            1.2.  รถจักรยานยนต์  กิโลเมตรละ  2  บาท

                                                -  กรอกแบบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดตาม

                                                      แบบฟอร์มที่กำหนด  (หน้า 18)

                            -  กรอกรายละเอียดการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กำหนด

หมายเหตุ 1. แนบใบเสร็จค่าน้ำมันรถเป็นหลักฐานเบิกจ่ายและจะต้องเป็นปั๊มน้ำมันเท่านั้น

               2. การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เบิกเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ตามความเหมาะสม

                          ไม่เกิน 40% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

    2)  พาหนะประจำทาง สามารถเบิกได้ตามจ่ายจริง ดังนี้

                                                2.1. รถยนต์โดยสารประจำทาง

                                                2.2. รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ

                                                          - กรอกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (หน้า 20)

                                                หมายเหตุ แนบกากตั๋วรถยนต์โดยสารเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

    3)  รถไฟ สามารถเบิกได้ตามจ่ายจริง ดังนี้

                                                3.1. ชั้น 2 นั่งธรรมดาหรือนั่งปรับอากาศ

                                                3.2. ชั้น 2 นั่งนอนธรรมดา

                                                          - กรอกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (หน้า 20)

                                                หมายเหตุ แนบกากตั๋วรถไฟเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

หมายเหตุ  -ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เบิกไม่ได้-

        6.3 การเบิกค่าที่พัก

สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกินคืนละ 800 บาท     

            หลักฐานที่ต้องนำมาเบิกจ่าย คือ ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ (FOLIO) เป็นหลักฐานการเบิกเงิน

6.4      ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

                    6.4.1   ค่าจ้างผู้อื่นทำงานแทนหรือทำงานที่อยู่ในวิสัยที่นักศึกษาทำได้ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของนักศึกษา

                                จะต้องดำเนินการเองในฐานะผู้วิจัย เช่น

 • ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย
 • ค่าจ้างสืบค้นข้อมูล

                                -    ค่าจ้างเก็บข้อมูล

                                -    ค่าวิเคราะห์ข้อมูล

                                -    ค่าถอดเทป,ค่าจ้างบันทึก VDO

                                -    ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง

                                -    ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

                                -    ค่าของที่ระลึก/ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                -    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                                   

                    6.4.2 ค่าครุภัณฑ์และจ้างเหมาจัดทำสิ่งก่อสร้าง/ผลิตภัณฑ์

6.4.3 ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร / ถ่ายเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการสอบป้องกันและวิทยานิพนธ์ฉบับ

            สมบูรณ์/จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

        6.5 ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้  จะใช้เป็นเอกสารเบิกจ่ายไม่ได้

        6.6 ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย Electronic จะต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินและมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

                จึงจะใช้เป็นเอกสารเบิกจ่ายได้

 

 

7.   ผู้ประสานงาน

      7.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางสาวพรทิพย์   ทะกลโยธิน  โทร.043-202407 ต่อ 158   E-mail : pomporntip26@gmail.com

 

**หมายเหตุ**

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

 

**วัตถุประสงค์ :           เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย

**คุณสมบัติ :              1.เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์

                                 2.เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

                                 3.นักศึกษาที่ขอทุนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นสมาชิกศูนย์เซ็นรับรอง

**จำนวนเงินทุน :         ระดับปริญญาเอก   ไม่เกิน   100,000.-  บาท  ต่อเรื่อง

                                 ระดับปริญญาโท     ไม่เกิน    50,000.-  บาท  ต่อเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)

 

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินสำหรับร้านค้า

 

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด

เลขที่……….                                                                                        วันที่ ให้ลงวันที่หลังจากวันที่ทำสัญญา

เล่มที่……….                     

 

ชื่อร้าน…………………………………………………………………………….……………………….……

                                    ที่ตั้งร้าน…………………………………………………………………..………………….……………….

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี……………………

 

นามผู้ซื้อ ให้ระบุชื่อนักศึกษา                                              

ที่อยู่ …………………………………………………………..………………….……………….…………………………………………………………………..………………….

ที่

จำนวน

รายการ

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ผู้รับเงิน…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป---

 

ใบสำคัญรับเงิน

         

                                                          วันที่……..…….เดือน…………..…….………พ.ศ. ………….….

          ข้าพเจ้า………………………………………….…………….…………………………………..อยู่บ้านเลขที่…………………………….

ตำบล………………………….………………….อำเภอ…………………………………จังหวัด…………………………………………………………

ได้รับเงินจากกรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

ดังรายการต่อไปนี้:-

 

รายการ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเงิน   (…………………………………………………………………………………………………….)  บาท

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………..……………

 

 

หมายเหตุ : สำหรับการจ่ายเงินให้กับบุคคลทั่วไปในวงเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป

                  ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินประกอบการรับเงิน

 

แบบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์

 

            ตามที่(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..…………………ได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี พ.ศ………………… จำนวนเงิน……………….…………บาท(……………………………….…………………..………….)

ได้เดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระหว่างวันที่…………………………………….. ณ (สถานที่ที่ไปปฏิบัติงาน)……………………………..……………………………………………………..

จังหวัด………………….………..ระยะทางประมาณ…………………………………กิโลเมตร บัดนี้การเดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการสิ้นสุดแล้ว ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานพอสรุปได้ ดังนี้…………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

            ดังนั้นจึงใคร่ขอเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ กิโลเมตรละ 4.-บาท  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน……………บาท (……………………………………………….)พร้อมนี้ได้แนบใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่ายมาด้วยแล้ว

           

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                                       

                                                               (ลงชื่อ)……………………………………………………( ผู้ได้รับทุน) 

                                                                        (……………………………………………………)

                                                                  วันที่………..เดือน…………………พ.ศ…………………

 

ขอรับรองว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ……………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..จริง

 

 

                                        (ลงชื่อ)………………………………..……………..(ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

                                                 (………………………………………………….)

                                             วันที่………เดือน…………………พ.ศ……………

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ต้องแนบ (เอกสารแนบแบบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หน้า 8 ประกอบ)

  2. สามารถทำสรุปรวมเพื่อขอเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ กรณีที่ไปมากกว่า 1 ครั้ง

เอกสารแนบ

รายละเอียดการเดินทาง

 

ว/ด/ป

รายการ

ระยะทาง  ไป - กลับ

จำนวนเงิน     (กม.ละ 4 บาท)

หมายเหตุ

 

เดินทางจาก (มข.) ถึง ..........

(สถานที่เก็บข้อมูล)...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ รายงานการเดินทางต้องสอดคล้องกับใบเสร็จค่าน้ำมันที่แนบมาพร้อม

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ส่วนราชการ  บัณฑิตวิทยาลัย

 

(ใช้สำหรับเบิกเงินค่ายานพาหนะภายในประเทศ สำหรับรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ พร้อมแนบกากตั๋วรถ)

วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

ค่าโดยสารรถประจำทาง

 

 

 

จาก.............................. ถึง..........................

 

 

 

และ จาก ........................ถึง..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ........................................................................

ข้าพเจ้า ............................................................................... ตำแหน่ง นักศึกษา

กอง  บัณฑิตวิทยาลัย ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้

 

 

ลงชื่อ ............................... นักศึกษา

วันที่ ................................รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   รูปภาพกิจกรรม

   สถิติผู้เข้าชม

  วันนี้
1
คน
  เมื่อวาน
1
คน
  เดือนนี้
24
คน
  เดือนที่แล้ว
12
คน
  ปีนี้
99
คน
  ปีก่อน
366
คน

   QR Code ศูนย์วิจัยฯ


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 158 หมายเลขภายใน 1400-9
Copyright ©2021 : Faculty of Nursing Khon Kaen University , All Right Reserved