ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ภาษา :
   Home


   หน้าแรก
   เกี่ยวกับศูนย์
   คณะกรรมการศูนย์ฯ
   สมาชิกของศูนย์ฯ
   การบริการของศูนย์ฯ
   บริการวิชาการ
   ระเบียบ/ประกาศ
   ติดต่อเรา


   DOWNLOAD


   โลโก้ศูนย์ฯ
   แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุน
   ประกาศ
   แบบฟอร์มอื่นๆ
  

   Link หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU
  สมาชิกของศูนย์
ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะที่สังกัด/หน่วยงานที่สังกัด
1. รศ.ดร.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาลคณะแพทย์ศาสตร์
2.รศ.ดร.กาญจนา นาถะพินธุคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.รศ.ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณคณะพยาบาลศาสตร์
4.รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.รศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดาคณะพยาบาลศาสตร์
6. ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์
7. ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์คณะสาธารณสุขศาสตร์
8.ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10.รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้คณะแพทย์ศาสตร์
11.รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วงคณะสาธารณสุขศาสตร์
12. ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดีคณะพยาบาลศาสตร์
13.รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์
14.รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์คณะเทคนิคการแพทย์
15.ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัยคณะสาธารณสุขศาสตร์
16.ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสงคณะพยาบาลศาสตร์
17.นางสาวอรทัย สิบกินรคณะพยาบาลศาสตร์
18.อ.ปัฐมาพร พะไกยะคณะพยาบาลศาสตร์
19. ผศ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์
20. ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์
21. ผศ.ดร.ชลิดา ธนัฐธีรกุล คณะพยาบาลศาสตร์
22. ผศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล คณะพยาบาลศาสตร์
23. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์
24. รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม คณะพยาบาลศาสตร์
25. ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส คณะพยาบาลศาสตร์
26. ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน คณะพยาบาลศาสตร์
27. ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์
28. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
29. รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์
30. ผศ.ดร.วิไล เกิดผล คณะสาธารณสุขศาสตร์
31. อ.ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
32. ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
33. รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์
34. อ.ดร.อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   รูปภาพกิจกรรม

   สถิติผู้เข้าชม

  วันนี้
1
คน
  เมื่อวาน
1
คน
  เดือนนี้
24
คน
  เดือนที่แล้ว
12
คน
  ปีนี้
99
คน
  ปีก่อน
366
คน

   QR Code ศูนย์วิจัยฯ


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 158 หมายเลขภายใน 1400-9
Copyright ©2021 : Faculty of Nursing Khon Kaen University , All Right Reserved