ลำดับ ชื่อ – สกุล คณะที่สังกัด/หน่วยงานที่สังกัด
1. รศ.ดร.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทย์ศาสตร์
2. รศ.ดร.กาญจนา นาถะพินธุ คณะสาธารณสุขศาสตร์
3. รศ.ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์
4. รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
5. รศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา คณะพยาบาลศาสตร์
6. ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์
7. ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
8. ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ คณะแพทย์ศาสตร์
11. รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง คณะสาธารณสุขศาสตร์
12. ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี คณะพยาบาลศาสตร์
13. รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
14. รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
15. ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
16. ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณะพยาบาลศาสตร์
17. นางสาวอรทัย สิบกินร คณะพยาบาลศาสตร์
18. อ.ปัฐมาพร พะไกยะ คณะพยาบาลศาสตร์
19. ผศ.ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์
20. ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์
21. ผศ.ดร.ชลิดา ธนัฐธีรกุล คณะพยาบาลศาสตร์
22. ผศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล คณะพยาบาลศาสตร์
23. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์
24. รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม คณะพยาบาลศาสตร์
25. ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส คณะพยาบาลศาสตร์
26. ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน คณะพยาบาลศาสตร์
27. ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์
28. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
29. รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์
30. ผศ.ดร.วิไล เกิดผล คณะสาธารณสุขศาสตร์
31. อ.ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
32. ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
33. รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์
34. อ.ดร.อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์